Domovní řád v .PDF Připomínky a komentáře posílejte na:
bdkrcinova12@seznam.cz

DOMOVNÍ ŘÁD
BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

Článek 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je zakotvena v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, v zákoně o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. v platném znění, Stanovách BD Krčínova 12 a příslušné nájemní smlouvě. Další vztahy se řídí platnými obecně závaznými zákony a vyhláškami.

Článek 2
Základní pojmy

2.1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou na základě rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory domu.

2.3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní kóje apod.).

2.4. Společnými částmi domu jsou ty části, určené pro společné užívání, zejména střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kolárny, sušárna, chodby sklepů, rozvodné sítě tepla, teplé a studené vody, společná televizní anténa, vedlejší stavby s příslušenstvím (přístřešek na popelnice).

Článek 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu

3.1. Práva a povinnosti z nájmu bytu jsou upraveny v zákoně o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. v platném znění v §§ 575 až 757, v §§ 2255 až 2296 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, Stanovách BD Krčínova 12 a platné nájemní smlouvě.

3.2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3.3. Zástupce bytového družstva nebo představenstvem pověřená osoba je oprávněna po předchozím oznámení nájemci a za jeho přítomnosti vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu či nebytového prostoru, provedení odečtu, kontroly, popř. výměny měřidel medií včetně spotřeby teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (např. havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku družstva většího rozsahu) bude zajištěno zpřístupnění bytu Policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o tom písemný protokol.

3.4. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je nájemce povinen umožnit vstup do nájemních prostor z důvodu uvedených v čl. 3.3. tohoto domovního řádu.

3.5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodů havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit představenstvu družstva místo pobytu, popř. adresu a možnost spojení popřípadě jména osob, které jsou zplnomocněny k zpřístupnění bytu.

3.6. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Článek 4
Držení domácích zvířat

4.1. Chov a držení zvířat upravuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Českých Budějovic č. 1/2019 ze dne 9.12.2019. O pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 9.12.2019.

4.2. Nájemce bytu a nebytového prostoru nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v nájemních prostorách držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacích práv ostatních nájemců a byla dodržována čistota a pořádek v domě.

4.3. Písemného souhlasu statutárního orgánu družstva je třeba k držení většího počtu (tj. tři a více) domácích zvířat.

Článek 5
Užívání společných částí domu včetně prostorů a zařízení

5.1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu (např. jízdní kola, botníky, odpadky před jejich vynesením, a další věci) není ve společných prostorách dovoleno.

5.2. Nájemci jsou povinni zejména:
   - umožnit přístup k uzávěrů, hydrantům a měřičům
   - zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně
   - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepích nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců či zdrojem pachu, který by omezoval další nájemce

5.3. V souladu s příslušnými ustanoveními Živnostenského zákona č. 455/91 Sb. v platném znění a pouze se souhlasem představenstva Bytového družstva lze v bytě Bytového družstva umístit podnikání fyzické i právnické osoby. V bytech nelze povolit podnikání spojené s hlukem, zápachem, prašností, manipulací s chemikáliemi či jinými nebezpečnými látkami, erotickými službami a službami, hrubě narušující občanské soužití.

5.4. Pro umisťování kočárků a jízdních kol jsou vyhrazeny upravené zvláštní prostory. Jejich umisťování v jiných společných prostorách je přípustné jen se svolením družstva.

5.5. Úklid společných prostor domu BD Krčínova 12 a objektu náležejícího k tomuto domu, je ze strany představenstva BD zajišťován placenou, smluvně zajištěnou osobou. Zavinil-li nájemce bytu, podnájemník nebo osoby s nimi žijící znečištění společných prostor, jsou tito povinni neprodleně toto znečištění okamžitě odstranit, jinak má družstvo právo zajistit nezávadný stav na náklady toho, kdo znečištění zavinil.

5.6. Ve společných prostorách a zařízeních je zakázáno kouření, požívání alkoholu a omamných látek a způsobovat svým chováním hluk, který by omezoval ostatní nájemce.

5.7. Je zakázáno poškozování trávníků a keřů v okolí domu a rovněž tak je zakázáno poškozování omítky, fasády a dveří společných prostor domu.

5.8. Vyklepávat koberce a rohožky je možné pouze na místech k tomu určených.

5.9. Ve sklepních prostorách včetně sklepních boxů je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a protipožární opatření. Zejména je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm a skladování hořlavých či toxických látek.

Článek 6
Vyvěšování a vykládání věcí

6.1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce, např. balkonů, lodžií, fasádu, anténní stožár apod., jakákoliv zařízení a předměty.

6.2. Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkonech musí být řádně zabezpečeny proti pádu. Při zalévání těchto rostlin je nutné dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela stěny popřípadě jiné části domu.

6.3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizní antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva a dodržení příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek.

6.4. Nájemce ani ostatní osoby nesmí vyhazovat jakékoliv předměty z oken, balkonů a vhazovat předměty do výtahové šachty.

Článek 7
Informační zařízení

7.1. Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařízení na domovních průčelích a uvnitř objektu mohou být umístěny jen s písemným souhlasem bytového družstva.

7.2. Nájemce bytu a podnájemníci jsou povinni instalovat a udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, poštovní schránce a vstupních dveří bytu.

7.3. U podnikatelských subjektů v nebytových prostorech a bytech lze umístit obchodní jméno, popřípadě jiné informace či reklamu, na objektu pouze s písemným souhlasem bytového družstva.

Článek 8
Otevírání a zavírání domu

8.1. Nájemci a podnájemníci jsou povinni šetrně zacházet s automatickým otevíráním a zamykáním vchodových dveří našeho BD, včetně zákazu manipulace se zařízeními "BRANO" těchto dveří.

8.2. Klíče od společných prostor a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr vody apod., jsou podle rozhodnutí představenstva uloženy v kanceláři BD.

8.3. Je povinnost uzamykat vchodové dveře do sklepních prostor a koláren.

Článek 9
Klid v domě

9.1. Nájemci a podnájemníci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.

9.2. V době od 22.00 hodin do 06.00 hodin jsou nájemníci i podnájemníci povinni dodržovat noční klid. V této době se musí nájemce vyvarovat všech činností, které způsobují hluk a ruší ostatní nájemce. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje a používat přístroje na reprodukovaný zvuk, jehož intenzita by rušila ostatní nájemce. Není rovněž dovoleno provádět v době nočního klidu domácí a řemeslné práce, které způsobují hluk jako např. vrtání, bouchání apod.

9.3. Klid v noční době jsou povinni dodržovat dle tohoto řádu i nájemci nebytových prostor.

Článek 10
Technické vybavení

10.1. Technická vybavení domu (výtah, osvětlení, vytápění, kamerový systém a systém videovstupu do prostoru našeho BD, apod.) lze využívat za podmínek stanovených příslušnými provozními předpisy a pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Je zakázáno zneužívat tyto zařízení a jakýmkoliv způsobem do nich zasahovat (např. blokovat tlačítka výtahu, zasahování do osvětlení, rozvodů apod.).

10.2. K hlavním uzávěrům vody, plynu, odpadům a jiným podobným zařízením musí být vždy volný přístup. Jsou-li tato zařízení vyhrazena k užívání pouze některým, či jednomu nájemci, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti zajištěn přístup.

Článek 11
Sušení prádla

11.1. Sušárnu může používat každý nájemce bydlící v domě. Sušárna se užívá dohodou mezi nájemci.

11.2. Při sušení je nutno větrat, aby zařízení sušárny, stropy, stěny apod. nebyly zbytečně poškozovány mokrem a párou. Větrání do vnitřních prostor domu je nepřípustné. Užívající ručí za veškeré škody způsobené jím samotným, nebo osobami, které s jeho souhlasem měly přístup do těchto prostor. Po skončení práce je povinen uživatel sušárnu řádně uklidit, uzavřít okna a klíč odevzdat určené osobě.

11.3. V sušárně a ostatních společných prostorách je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, pokud není bytovým družstvem povoleno jinak.

Článek 12
Postih

12.1. Postih členů BD je možný při porušení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, Stanov BD Krčínova 12, nájemní smlouvy a tohoto Domovního řádu.

a) O všech formách postihu členů družstva a nájemců rozhoduje představenstvo. Odvolacím orgánem je členská schůze, popřípadě soud. Odvolání musí být vždy písemné a musí obsahovat výrok a důvod odvolání. Člen družstva se může proti rozhodnutí představenstva odvolat nejdéle do 15 dnů od jeho doručení. Doručené písemné odvolání má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje nejbližší členská schůze, jejíž rozhodnutí musí být odesláno či doručeno stěžovateli do 15 dnů od konání členské schůze. O prodloužení termínu konečného řízení může rozhodnout pouze členská schůze. Rozhodne-li o vyloučení z družstva prvoinstančně členská schůze, je odvolacím orgánem soud. O všech stupních postihu člena se provede zápis a tento je přílohou zápisu členské schůze. Zápis se doručí členu družstva či nájemci, proti kterému se postih vede. Projednávání nedostatků se provádí za účasti nejméně dvou členů představenstva družstva. Zápis o projednání nedostatků či prohřešků podepisují dva členové představenstva a osoba, jejíž prohřešek se projednává. V případě, že tato zápis nepodepíše, uvede se do zápisu důvod odmítnutí podpisu. K projednávání postihů se zve ústně a v případě, že se dotyčná osoba nedostaví, tak písemnou formou. V případě, že osoba nereaguje ani na druhou výzvu, projedná věc představenstvo v nepřítomnosti osoby a o rozhodnutí vyhotoví zápis, který následně doručí nepřítomné osobě, které se projednávání týkalo.

b) Forma postihu:
   - projednání nedostatků v plnění povinností člena
   - napomenutí člena
   - finanční postih až do výše 2 000,- Kč
   - napomenutí s výstrahou o možném vyloučení
   - vyloučení
   - postup dle čl. 19 Stanov BD Krčínova 12

Článek 13
Povinnosti při vzniku požáru

13.1. Každý občan je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

13.2. V případě vzniku požáru je každý povinen pokusit se o jeho likvidaci dostupnými prostředky. Každý požár je nutné nahlásit neprodleně hasičům na telefonní číslo 150.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

14.2. Ustanovení Domovního řádu BD Krčínova 12 se vztahují na všechny uživatele domu, nájemníky, podnájemníky a přiměřeně i na osoby pohybující se v domě Bytového družstva. Domovní řád Bytového družstva Krčínova 12 byl schválen členskou schůzí BD, konané dne 22.6.2000 a nabyl účinnosti dnem 1.7.2000. Na základě nových zákonů č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo BD rozhodlo aktualizovat tento Domovní řád s odkazem na příslušná ustanovení shora uvedených zákonů. Aktualizace provedena ke dni 22.10.2014 a další novelizace ke dni 9.12.2021.
JUDr. Josef JOURA
místopředseda představenstva
Robert Horalík
předseda představenstva
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv

Čl.1 Úvodní ustanovení
Čl.2 Základní pojmy
Čl.3 Práva a povinnosti z nájmu bytu
Čl.4 Držení domácích zvířat
Čl.5 Užívání společných částí domu včetně prostorů a zařízení
Čl.6 Vyvěšování a vykládání věcí
Čl.7 Informační zařízení
Čl.8 Otevírání a zavírání domu
Čl.9 Klid v domě
Čl.10 Technické vybavení
Čl.11 Sušení prádla
Čl.12 Postih
Čl.13 Povinnosti při vzniku požáru
Čl.14 Závěrečná ustanovení

© 2014-2024 Bytové družstvo Krčínova 12