Stanovy .PDF Připomínky a komentáře posílejte na:
bdkrcinova12@seznam.cz

Stanovy
Bytového družstva Krčínova 12

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1
Firma a sídlo

1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12

2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice

3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Dr č. vl. 447 a má přiděleno identifikační číslo 25188151. Právní poměry družstva upravuje zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník), zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění (zákon o obchodních společnostech a družstvech) a tyto stanovy.

4) E-mailové spojení Bytového družstva Krčínova 12 je: bdkrcinova12@seznam.cz

Článek 2
Základní ustanovení

1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty, nebytovými prostory i ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") i jinou činnost, která má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter a neohrozí uspokojování bytových potřeb členů družstva.

2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

3) Členové družstva neručí za závazky družstva.

4) Družstvo je obchodní korporací.

Část II.
Činnosti družstva

Článek 3
Činnosti družstva

1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.

2) Předmětem činnosti družstva je zejména činnost za účelem:

a) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva;

b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva;

c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů, družstevních nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním.

3) Bytové družstvo může za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k činnosti podle odstavců 1), 2) pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

4) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále též jen "družstevní byt") se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví bytového družstva a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu svému členovi, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

5) Družstevním bytem se rozumí i byt, na jehož pořízení v nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě podle dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému břemenu zajišťující jeho členovi právo na byt užívat za podmínek stanovených pro užívání družstevního bytu. Věta první se použije i v případě, že právo odpovídající věcnému břemenu přešlo na nájemce v důsledku zániku členství v bytovém družstvu.

Část III.
Členství v družstvu

Článek 4
Vznik členství

1) Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt.

2) Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

3) Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a to:

a) dnem vzniku družstva při založení družstva;

b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí;

c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.

4) Členství právnických osob je vyloučeno.

5) Rozhodnutím představenstva vzniká členství dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. Přihláška uchazeče o členství o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno a sídlo družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a základního členského vkladu ve výši 3000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

6) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat odvolání k členské schůzi, do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení rozhodnutí, která je projedná při nejbližším jednání.

7) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

Článek 5
Družstevní podíl

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.

3) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

4) Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.

5) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů.

Článek 6
Společné členství manželů

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.

2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

5) Společné členství manželů zaniká:

a) vypořádáním společného jmění manželů;

b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku;

c) rozhodnutím soudu;

d) písemnou dohodou rozvedených manželů;

e) smrtí jednoho z manželů;

f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela;

6) Vznikem společného členství manželů nezaniká samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na členství společné;

7) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.

Článek 7
Splynutí družstevních podílů

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

Článek 8
Rozdělení družstevního podílu

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Článek 9
Přeměna členství

K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů, bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu.

Článek 10
Členská práva

Člen družstva má právo zejména:

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva. Schůze představenstva družstva nebo schůze kontrolní komise družstva se člen má právo zúčastnit jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne;

b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný;

c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajících se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení;

d) nahlížet do seznamu členů družstva - představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká - podpis člena musí být úředně ověřen;

e) uzavřít s družstvem smlouvu o smlouvě budoucí, týkající se nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené;

f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), na základě smlouvy uzavřené podle písm. e), s příslušným orgánem družstva nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami;

g) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství;

h) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v rozsahu účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do družstevních bytů (družstevních nebytových prostor);

i) vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze;

j) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování;

k) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje.

Článek 11
Členské povinnosti

Člen družstva je povinen zejména:

a) dodržovat zákony a jiné právní předpisy, stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva, zejména usnesení členských schůzí;

b) splnit další členský vklad podle čl. 13 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu;

c) uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné, včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl. 26 a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh; uhradit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 (slovy: jedna) promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč (slovy: deset korun českých) za každý i započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt (družstevní nebytový prostor) a úhrad za služby spojené s jeho užíváním;

d) hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, povolením podnájmu, vypracováním prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena nebo s dražbou družstevního podílu a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva;

e) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou;

f) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt (družstevní nebytový prostor), v případě opožděného převzetí družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme;

g) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností;

h) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu a instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu bytového domu;

i) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva.

Článek 12
Členský vklad

1) Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

2) Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem podle čl. 12 a čl. 13.

3) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 3000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

4) V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona.

5) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu.

6) Nepeněžitý vklad tyto stanovy nepřipouští.

Článek 13
Další členský vklad

1) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení příslušného domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a to formou výstavby nebo koupě, účasti na technickém zhodnocení domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu.

2) Výše finanční částky dalšího členského vkladu splatná za bytové prostory bude určena poměrem plochy bytu člena družstva k celkové bytové ploše domu a poměrnou částí velikosti společných nebytových prostor domu.

3) Všichni členové družstva jsou povinni uhradit další členský vklad v termínech stanovených představenstvem v písemné smlouvě. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.

Článek 14
Převod družstevního podílu

1) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.

2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Článek 15
Přechod družstevního podílu

1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.

2) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela - k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

Článek 16
Zánik členství

1) Členství v družstvu zaniká:

a) dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;

b) vystoupením člena;

c) vyloučením člena;

d) převodem družstevního podílu;

e) přechodem družstevního podílu;

f) smrtí člena družstva;

g) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkurzu na majetek člena;

h) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel;

i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut;

j) zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku;

k) členství může zaniknout i z jiných důvodů stanovených zákonem.

2) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:

a) zrušen konkurz na majetek člena - to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující;

b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.

Článek 17
Dohoda o zániku členství

Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství v ní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody obdrží člen.

Článek 18
Vystoupení

1) Vystupuje-li člen družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov,

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami,

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov,

c) doručení oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak právo člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov zaniká a

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu.

2) Postupem podle odstavce 1) může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje.

Článek 19
Vyloučení člena z družstva

1) Člen může být z družstva vyloučen, zejména:

a) jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách;

b) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů;

c) po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým;

d) zneužil seznam členů;

e) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi;

f) nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal.

2) Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud:

a) poruší nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu;

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

3) Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.

4) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinnosti odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (slovy: třiceti) dnů. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo proti členovi družstva.

5) O vyloučení z družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení nelze rozhodnout později, než ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí se vyhotoví písemně. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat členské schůzi odůvodněné námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení. Člen může podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela.

6) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

7) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

8) Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vyloučenému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

9) Orgány družstva jsou oprávněny rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vyloučeného člena. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.

Článek 20
Vypořádací podíl

1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl nesmí být nižší než částka splněné vkladové povinnosti člena. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nátok nebo jeho část i dříve.

3) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž bylo právní rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení o určení neplatnosti rozhodnutí vyloučení skončeno.

4) Vypořádací podíl u člena nájemce družstevního bytu je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později.

5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

Článek 21
Seznam členů

1) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje:

a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členských vkladů členěných na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.

2) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

3) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje 2. vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

4) Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí.

5) Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.

6) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy.

7) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis příslušné části seznamu, jestliže na tom osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

Část IV.
Nájem družstevního bytu

Článek 22
Vznik nájmu družstevního bytu

1) Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

2) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

3) Člen bytového družstva má zejména právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jeho pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splní ostatní podmínky podle tohoto zákona a stanov a na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

Článek 23
Práva a povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu

1) Členové - nájemci, i družstvo jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

2) Se členem - nájemcem, družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci, mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí se členy - nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob musí být přiměřený velikosti bytu a změnu počtu je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu, nejpozději do dvou měsíců, co změna nastala. Pokud člen - nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu.

3) Kromě práva užívat byt smí člen - nájemce družstevního bytu, a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.

4) Pokud ví člen - nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu a současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí, nemá-li člen - nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní člen - nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení členských povinností.

5) Člen - nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí člen - nájemce tyto náklady družstvu.

6) Člen - nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a není mu jinak bráněno v přístupu do bytu. Člen - nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo členu - nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní člen - nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu člen - nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu nebo domu, přecházejí do vlastnictví družstva.

Článek 24
Opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu

1) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí člen - nájemce, není-li dále stanoveno jinak.

2) Opravy a výměny společných elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny rozvodů domácích telefonů (mimo aparátů), opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, výměnu oken nebo jejich částí hradí družstvo, není-li dohodnuto s členem - nájemcem jinak.

3) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen - nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

4) Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena - nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.

5) Člen - nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

6) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

7) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena - nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

8)Člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen - nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

9) O opravách, údržbě, rekonstrukci a modernizaci družstevního bytu nebo domu rozhoduje družstvo podle pravidel uvedených v těchto stanovách a vnitrodružstevních předpisech.

Článek 25
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

1) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu v poměrné výši nákladů a výdajů na správu a provoz objektu za stanovené období, včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3) a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu.

2) Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví představenstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům.

3) Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jeho výši stanoví představenstvo v souladu s předpokládanými náklady na opravy nebo výdaji na dodatečné investice v domě. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se s členem - nájemcem družstevního bytu ani při ukončení nájmu.

4) Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním družstevního bytu se platí zálohově. Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem - nájemcem družstevního bytu nejpozději do konce dubna následujícího roku. O způsobu vypořádání rozdílů z vyúčtování rozhodne představenstvo. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 3) se do vyúčtování nezahrnuje.

5) Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu se provádí odděleně pro každý druh zálohy a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

6) Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Při výplatě přeplatku z nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu - nájemci družstevního bytu.

7) Nezaplatí-li člen - nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu na plnění spojená s užíváním družstevního bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 (slovy: jedna) promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč (slovy: deset korun českých) za každý, i započatý měsíc prodlení.

8) Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členu - nájemci svá práva vyplývající z nezaplaceného dluhu včetně vyloučení z družstva a to i v případě, že člen - nájemce složí dlužnou částku do notářské úschovy a vyrozumí o tom družstvo.

9) Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Člen - nájemce je povinen oznámit družstvu závadu písemně a bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo zjistit mohl. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen - nájemce i tehdy, jestliže nebyla z důvodů spočívajících na straně družstva poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla poskytována vadně a jestliže se užívání bytu v důsledku toho zhoršilo. Výše slevy z nájemného se stanoví s ohledem na to, do jaké míry je znemožněno nebo ztíženo užívání družstevního bytu nebo jeho části.

10) Stejné právo má člen - nájemce družstevního bytu, jestliže se stavebními úpravami v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.

11) Člen - nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, pokud je družstvo řádně a včas neplní.

12) Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy člen - nájemce vadu zjistil nebo mohl zjistit.

13) V případě včasného oznámení vady se sleva z nájemného poskytne za podmínek upravených těmito stanovami za období od oznámení závady v bytě družstvu do odstranění závady.

Článek 26
Společný nájem družstevního bytu manžely

1) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

2) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy.

3) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

5) Z právních jednání týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.

6) Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne:

a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu;

b) dohodou (rozvedených) manželů;

c) rozhodnutím soudu;

d) smrtí jednoho z manželů;

e) zánikem nájmu družstevního bytu.

7) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.

8) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným členem s právem užívat družstevní byt ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu.

9) Zemře-li jeden z manželů a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten dědic, který zdědil družstevní podíl. Zemře-li jeden z manželů a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého z manželů, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu.

Článek 27
Podnájem bytu (části bytu)

1) Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu družstva. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, nejpozději však do dvou měsíců, co změna nastala.

2) V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem družstva.

3) Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se družstvo k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný.

4) Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s čl. 27, hrubě tím poruší svou povinnost.

5) Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností - jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

6) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na bytovou náhradu.

Článek 28
Výměna bytu

1) Jestliže člen - nájemce družstevního bytu hodlá vyměnit byt s osobou, která není členem družstva, orgán družstva výměnu neschválí, dokud se tato osoba nestane členem družstva.

2) Za účelem výměny družstevních bytů si členové - nájemci vzájemně převedou své družstevní podíly.

Článek 29
Zánik nájmu družstevního bytu

1) Nájem družstevního bytu zaniká:

a) zánikem členství člena - nájemce družstevního bytu podle čl. 16;

b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě;

c) písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu, když délka výpovědní doby činí tři měsíce a její běh se počíná 1. (slovy: prvním) dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž výpověď byla doručena družstvu;

d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo se členem - nájemcem jinak.

2) Člen - nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu, je povinen byt vyklidit, bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu.

3) Nedojde-li k vyklizení bytu, je jeho další užívání přípustné pouze na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem.

4) Nájem bytu se nikdy neobnovuje ani nevzniká automaticky a to ani v případech, kdy osoba užívá byt v dobré víře, že je nájem po právu nebo pokud osoba po zániku nájmu užívá byt nadále i přes výzvu družstva k odevzdání bytu.

Článek 30
Nájem družstevních nebytových prostor

Ustanovení těchto stanov, která se týkají nájmu družstevního bytu, se přiměřeně použijí také na nájem družstevních nebytových prostor, včetně ustanovení o vzniku práva tohoto nájmu a na ustanovení o právech a povinnostech členů - nájemců družstevních nebytových prostor. Jinak platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nájmu a zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Článek 31
Zajištění řádného využití bytů

1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly v souladu s jejich stavebním určením využívány k bytovým účelům.

2) Byt nebo jeho část může člen - nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen s písemným souhlasem družstva.

Část V.
Orgány družstva

Článek 32
Orgány družstva

Orgány družstva jsou:

a) členská schůze;

b) představenstvo;

c) kontrolní komise.

Článek 33
Volené orgány družstva

1) Volenými orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise.

2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky podle stanov i jiných právních předpisů. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.

3) Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18ti let, která je svéprávná, a je bezúhonná.

4) Každému členu družstva i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.

5) V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném.

6) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení přijatých na členských schůzích.

7) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Článek 34
Činnost orgánů družstva

1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. Rozhodují na základě řádného svolání všech svých členů podle těchto stanov.

2) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.

3) Orgány družstva jsou způsobilé rozhodovat, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet.

4) V představenstvu a kontrolní komisi lze hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové těchto orgánů. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

5) Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání a v rozpravě. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.

6) Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem.

Článek 35
Průběh jednání orgánů družstva

1) O průběhu jednání orgánů družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání schůze;

b) přijatá usnesení (u členské schůze);

c) výsledky hlasování;

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování;

e) seznam přítomných osob.

2) V zápisech o jednání představenstva a kontrolní komise se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým projednávaným bodům nebo se zdrželi hlasování.

3) Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis k nahlédnutí.

4) Přijatá usnesení v úplném znění bez zbytečného odkladu představenstvo uveřejní oznámením vyvěšeným na informační desce družstva po dobu nejméně 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne konání členské schůze.

Článek 36
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2) Do působnosti členské schůze náleží:

a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,

c) určovat výši odměny představenstva a kontrolní komise,

d) schvalovat řádnou, mimořádnou účetní uzávěrku,

e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce,

f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,

g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,

h) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,

i) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,

j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,

k) rozhodovat o použití rezervního fondu,

l) rozhodovat o vydání dluhopisů,

m) rozhodovat o přeměně družstva,

n) schvalovat smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva,

o) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,

p) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,

q) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,

r) schvalovat konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku,

s) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva,

t) rozhodovat o snížení nebo zvýšení základního členského vkladu,

u) schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů, zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu,

v) schvalovat výši úhrad zaplnění spojená s užíváním družstevního bytu a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice,

w) schvalovat zásady pro stanovení úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva,

x) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

3) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

4) Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.

5) Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o jiné výše neuvedené záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na němž si členská schůze rozhodování o záležitosti vyhradila.

6) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, pokud jej o to požádá kontrolní komise nebo jedna třetina všech členů družstva. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi do třiceti dnů po doručení žádosti, může členskou schůzi svolat jedna třetina členů představenstva, kontrolní komise, likvidátor družstva nebo osoba zmocněná k tomu písemně všemi členy družstva, kteří o svolání členské schůze požádali.

7) Představenstvo svolá členskou schůzi, na níž se má projednat řádná účetní závěrka tak, aby se tato členská schůze konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

8) Svolání členské schůze se oznamuje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům na adresu bydliště uvedenou v seznamu členů případně na jinou doručovací adresu oznámenou členem nebo elektronicky na adresu, kterou člen oznámil a předal jako kontaktní, a to nejpozději patnáct dnů před dnem konání členské schůze.

9) Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat:

a) firmu a sídlo družstva;

b) místo a dobu zahájení členské schůze;

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze;

d) program členské schůze;

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

10) K pozvánce se přikládají veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

11) Družstvo je povinno informovat vhodným způsobem své členy o možnostech seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, zejména uveřejněním způsobu a místa seznámení se s podklady na internetových stránkách družstva.

12) Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud je taková žádost doručena představenstvu až po odeslání pozvánky, je představenstvo povinno informovat členy přítomné na svolané členské schůzi o této žádosti. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi. Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek členům družstva měnit.

13) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.

14) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Člen družstva může písemně zmocnit pouze jiného člena družstva, aby jej na schůzi zastupoval. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové a zástupci členů, pokud zastupují členy na základě jimi udělené plné moci.

15) Každý člen má při hlasování jeden hlas. Jedná-li se o společné členy (společné členství manželů) mají při hlasování dohromady jeden hlas.

16) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet potřebných hlasů.

17) V případě rozhodování o změně stanov v části, která upravuje podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů družstva a souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto podmínky.

18) V případě rozhodování o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomni alespoň dvě třetiny všech členů družstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

19) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem a samostatnou pozvánkou.

20) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů.

21) Každý člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze a to za úhradu nákladů účelně vynaložených spojených s jejím pořízením.

22) Ten, kdo svolal členskou schůzi, je povinen pořídit o jejím průběhu zápis a to do patnácti dnů ode dne konání členské schůze.

23) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o:

a) změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov;

b) zrušení družstva s likvidací;

c) přeměnu družstva.

24) Pokud má členská schůze rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení, tento člen musí být pozván na členskou schůzi písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu členů a má právo zúčastnit se členské schůze v části, která se ho týká. Pokud tento člen požádá před hlasováním členů o záležitosti, která se ho týká, o slovo, musí mu být umožněna obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

Článek 37
Rozhodování per rollam

1) Rozhodování členské schůze per rollam se připouští, s výjimkou rozhodování členské schůze při volbě členů představenstva a kontrolní komise, při kterých se rozhodování členské schůze per rollam nepřipouští a nelze jej použít.

2) V případě rozhodování per rollam zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.

3) Návrh rozhodnutí obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu členovi družstva,

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,

d) další údaje, určí-li tak stanovy.

4) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3) písm. b) družstvu nebo osobě oprávněné svolat členskou schůzi písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

5) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká, podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

6) Rozhodnutí přijaté per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí družstvo nebo osoba oprávněná svolat členskou schůzi způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Článek 38
Představenstvo

1) Statutárním orgánem družstva je představenstvo.

2) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

3) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradu ztráty. Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva nebo v jiném místě určené v pozvánce členskou schůzi družstva.

4) Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

5) Funkční období představenstva je 3 (slovy: tři) roky.

6) O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

7) Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

8) Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.

9) Schůze představenstva jsou pevně stanoveny na každou první středu v měsíci od 18.00 hodin v kanceláři našeho BD. Mimořádné schůze představenstva svolává předseda, místopředseda, popř. pověřený člen představenstva, na základě trvalého rozhodnutí představenstva elektronickou poštou a to podle potřeby. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a podklady, které mají být předmětem jednání mimořádné schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze představenstva.

10) Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

11) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten člen představenstva, který je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh na jejich řešení.

12) Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.

13) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva.

14) Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím tří měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li členská schůze na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

15) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání, anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.

16) Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.

Článek 39
Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise zodpovídá svou činnost členské schůzi a podává ji zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.

2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva.

3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.

5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.

7) Kontrolní komise má jednoho člena.

8) Funkční období člena kontrolní komise je 3 (slovy: tři) roky.

9) Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.

10) Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím tří měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li členská schůze na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

11) Funkce člena kontrolní komise také zaniká volbou nového jejího člena.

12) V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání, a nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.

13) Člen kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.

14) Kontrolní komise se jedná podle potřeby.

Článek 40
Pomocné orgány

1) K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.

2) Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil.

3) Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zřídil.

4) Je-li pomocný orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.

Část VI.
Hospodaření družstva

Článek 41
Základní kapitál

Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů. Eviduje se podle jednotlivých členů, příp. dalších členských vkladů.

Článek 42
Financování činnosti družstva a bytové hospodářství

Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z členských vkladů z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti. Základní ekonomickou jednotku bytového hospodářství představuje bytový dům s byty a nebytovými prostorami.

Článek 43
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

1) Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného.

2) Záloha se používá na financování oprav, údržby, příp. dalších provozních nákladů a na financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu.

3) O použití zálohy rozhoduje na návrh představenstva členská schůze.

Část VII.
Zrušení a likvidace

Článek 44
Způsoby zrušení a likvidace družstva

1) Družstvo se ruší právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být osvědčeno veřejnou listinou. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy.

2) Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci jestliže:

a) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se;

b) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;

c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;

d) porušuje závažným způsobem ustanovení zákona a jiného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem;

e) provozuje činnost, která je v rozporu se zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.

3) V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora.

4) Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů.

5) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku, ani ve formě zálohy, vyplácet ani ho jinak použít.

6) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi.

7) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

8) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

Část VIII.
Společná ustanovení

Článek 45
Doručování

1) Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů družstva se oznamují těmto členům.

2) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím veřejné datové sítě a to na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé.

3) Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo právním předpisem.

4) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoru-čitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo zaměstnancem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne.

5) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:

a) při doručování písemností funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí;

b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí - účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl;

c) nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje jiným členem družstva.

Článek 46
Počítání času

1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den.

3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní.

4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu.

6) Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu.

Článek 47
Podněty členů

O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem.

Část IX.
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 48
Přechodná a závěrečná ustanovení

1) Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.

2) Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, dosavadními stanovami a vnitřními předpisy družstva.

3) O žádostech a odvolání členů, o nichž před nabytím platnosti těchto stanov družstvo s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov.

4) Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2014 Sb.

5) Dosavadní stanovy družstva se mění tímto novým zněním přijatým členskou schůzi družstva dne 9.12.2021.

Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv

Č.I.Základní ustanovení
Čl.1Firma a sídlo
Čl.2 Základní ustanovení
Č.II. Činnosti družstva
Čl.3 Činnosti družstva
Č.III. Členství v družstvu
Čl.4 Vznik členství
Čl.5 Družstevní podíl
Čl.6 Společné členství manželů
Čl.7 Splynutí družstevních podílů
Čl.8 Rozdělení družstevního podílu
Čl.9 Přeměna členství
Čl.10 Členská práva
Čl.11 Členské povinnosti
Čl.12 Členský vklad
Čl.13 Další členský vklad
Čl.14 Převod družstevního podílu
Čl.15 Přechod družstevního podílu
Čl.16 Zánik členství
Čl.17 Dohoda o zániku členství
Čl.18 Vystoupení
Čl.19 Vyloučení člena z družstva
Čl.20 Vypořádací podíl
Čl.21 Seznam členů
Č.IV. Nájem družstevního bytu
Čl.22 Vznik nájmu družstevního bytu
Čl.23 Práva a povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu
Čl.24 Opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu
Čl.25 Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu a domu
Čl.26 Společný nájem družstevního bytu manžely
Čl.27 Podnájem bytu (části bytu)
Čl.28 Výměna bytu
Čl.29 Zánik nájmu družstevního bytu
Čl.30 Nájem družstevních nebytových prostor
Čl.31 Zajištění řádného využití bytů
Č.V. Orgány družstva
Čl.32 Orgány družstva
Čl.33 Volené orgány družstva
Čl.34 Činnost orgánů družstva
Čl.35 Průběh jednání orgánů družstva
Čl.36 Členská schůze
Čl.37 Rozhodování per rollam
Čl.38 Představenstvo
Čl.39 Kontrolní komise
Čl.40 Pomocné orgány
Č.VI. Hospodaření družstva
Čl.41 Základní kapitál
Čl.42 Financování činnosti družstva a bytové hospodářství
Čl.43 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice
Č.VII. Zrušení a likvidace
Čl.44 Způsoby zrušení a likvidace družstva
Č.VIII. Zrušení a likvidace
Čl.45 Doručování
Čl.46 Počítání času
Čl.47 Podněty členů
Č.IX. Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl.48 Přechodná a závěrečná ustanovení

© 2014-2024 Bytové družstvo Krčínova 12